Projekty

 

Cele i zadania Towarzystwo „Wyspa” realizuje obecnie w ramach niżej wymienionych projektów i programów

1. Program Integracyjny Program Środowiskowy „Wyspa”

Projekty: „Wcale nie tacy źli”, „Zaczarowane Śląskie Podwórka”, „Bartkowe Serduszka”,  „Zostawić ślad”

2. Program Międzynarodowy Dom Spotkań Wolontariuszy „Wigilijne Miasteczko”

W ramach programu realizowane są następujące projekty:

– Międzynarodowe Centrum Ochrony Praw Dziecka

– „Odczarowanie Ukrainy”

– Kawiarenka „Stowarzyszenia Umarłych Poetów”

– „Gwiazda Wigilijna”

– Mała Ambasada Ukrainy

3. Program „Wyspa” Ambasador Polskich Dzieci w Zgromadzeniu Ogólnym Dzieci przy ONZ

4. Jednostka Centralna Polsko–Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Jugendwerk”

5. Klub Turystyki Pieszej „Bartek”

Projekty:

– „Zielony most”

– „Wakacje za grosik”

– „I zimą serca są gorące”

6. Projekt Międzynarodowa Akademia Umiejętności

7. Projekt „Europejski wolontariat w służbie chorzowskim dzieciom”

8. Projekt  Akademia Pozytywnych Wzorców.

9. Projekt II Dział Socjoterapii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie

 

Programy i projekty w zawieszeniu:

 

1. Program Europejskie Centrum Dzieci i Młodzieży- w zawieszeniu od 01.01.2009

2. Projekt Akademia Kreowania Pozytywnych Postaw Poprzez Zaangażowanie na Rzecz Środowiska”,

3. Program Śląsko–Dąbrowska Akademia Demokracji

Projekt Parlament Dzieci i Młodzieży Województwa Śląskiego– w zawieszeniu Od 1998 roku

4.EVS – wolontariat europejski  – w zawieszeniu ze względu na urlop wychowawczy koordynatora.


 

 

PROGRAM „WYSPA” JEDNOSTKĄ CENTRALNĄ POLSKO-NIEMIECKIEJ

WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY „JUGENDWERK”

Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa” od roku 1994 pełni funkcję Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Jugendwerk”. Organizuje spotkania młodzieżowe, szkolenia konferencje z udziałem dzieci i młodzieży w wieku 12-26 lat z Polski, Niemiec i w ramach spotkań trójstronnych z innych krajów Europy. Celem programu jest podejmowanie wspólnych działań przez „Wyspę” i jej niemieckie organizacje partnerskie na rzecz porozumienia i pojednania polsko-niemieckiego i przeciwdziałanie uprzedzeniom, stereotypom i „murom”, które istnieją pomiędzy Polakami a Niemcami. Rocznie w ramach programu organizowanych jest około dwadzieścia spotkań. Bardzo dużą wartością programu jest możliwość uczestniczenia w spotkaniach uczestników z kraju trzeciego. Od 1994 roku nieprzerwanie  w programach biorą udział  uczestnicy z Ukrainy


 

 

PROGRAM INTEGRACYJNY PROGRAM ŚRODOWISKOWY „WYSPA”

Działania na rzecz dzieci i młodzieży pokrzywdzonych przez los, pragnącej zmienić swoje życie, pomóc samym sobie. Program, w ramach którego funkcjonują obok siebie dzieci i młodzież, która wymaga specjalnej pomocy i opieki i młodzi ludzie, którzy pragną pomagać innym. Jako wolontariusze zdobywają wiedzę, doświadczenie i umiejętności organizacyjne, które przydaję się domu, szkole a potem w dorosłym życiu / wykazała to ewaluacja efektów pracy „Wyspy” po 10 latach działania/. W ramach programu organizowany jest czas wolny dzieci po zajęciach lekcyjnych, poprzez spotkanie w klubach zainteresowań i zapraszanie do pomocy przy organizacji różnych imprez. Ważnym elementem programu jest promocja idei wolontariatu. Program realizowany od 1991 roku. W sposób specjalny wzmacniany finansowo w pierwszych latach istnienia „Wyspy” poprzez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży z Warszawy. To ta Fundacja zaufała nam i w sposób bardzo znaczący pomogła „Wyspie” w zaistnieniu i realizacji niecodziennych projektów!


 

 

PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU

PROJEKT „WCALE NIE TACY ŹLI”

Projekt którego benificjentami są młodzi ludzie odrzuceni przez swoje środowiska, z marginesu społecznego, zbuntowani wobec otaczającego ich Świata. Swój bunt wyrażają poprzez agresję i przemoc Jak i grupowanie się w grupach nieformalnych-subkulturach. Projekt powstał jako przeciwdziałanie grupie młodych ludzi, tworzących grupę nieformalną, która przyjęła jako swoje kredo działania apologię faszyzmu. Po dwóch latach funkcjonowania projektu „zredukowano” grupę, grupa przestała istnieć. Uczestnikami projektu są przede wszystkim młodzi ludzie sprawiający duże problemy wychowawcze, agresywni wobec otoczenia. Projekt finansowany w pierwszych latach  realizacji  przez Urząd Miasta w Chorzowie, przy współpracy z Komendą Policji w Chorzowie.


 

 

PROJEKT „ZACZAROWANE ŚLĄSKIE PODWÓRKA”

Cykl festynów i warsztatów, które organizują dzieci i młodzież przy pomocy wolontariuszy i pracowników Towarzystwa. Projekt ma na celu uczenie umiejętności organizacji, radzenia sobie z pokonywaniem problemów, które wynikają przy wykonywaniu powierzonych zadań. Niezbędnym elementem projektu, jest uczenie się przez uczestników projektu umiejętności samodzielnego prowadzenia różnego rodzaju warsztatów np. gier i zabaw, plastycznych, muzycznych, ekologicznych itp. Imprezy w ramach projektu odbywają się na podwórku, z którego wywodzą się dzieci i młodzież – realizatorzy konkretnego przedsięwzięcia. Zapraszają Oni dzieci i dorosłych z innych podwórek aby zaprezentować przygotowaną przez siebie imprezę. Projekt realizowany od 1999 roku, w ramach projektu odbyły się między innymi „Majówki” w „Wigilijnym Miasteczku” i „Spotkania w Krainie Bajek”.


 

 

PROJEKT „BARTKOWE SERDUSZKA”

Wyszukiwanie spośród ludzi aktywnych takich ludzi, którzy mogą być „pozytywnymi wzorcami” dla dzieci i młodzieży. Ludzie tacy przez Kapitułę „Bartkowych Serduszek” otrzymują „Bartkowe Serduszko” , które jest honorowym wyróżnieniem dla ludzi, …którzy idąc przez życie niosą dla siebie dobro i miłość… Ludzie tacy zapraszani są do współpracy z Towarzystwem, organizowane są z nimi spotkania młodych uczestników projektów realizowanych przez „Wyspę”. „Bartkowymi Serduszkami” – serduszkami zawieszonymi na brzozowym kijku wyróżniani zostają również ludzie i instytucje, które w sposób szczególny działają na rzecz dzieci i młodzieży. Projekt działa od roku 1996 – do tej pory „Bartkowe Serduszka” otrzymało ponad  180 osób i instytucji.


 

 

PROJEKT „ZOSTAWIĆ ŚLAD”

Projekt realizowany od roku 2000 – cele dwutorowe:

Archiwizowanie, dokumentowanie działań „Wyspy” , danie możliwości innym replikowania projektów i programów realizowanych w ramach Towarzystwa
Organizowanie takich działań, które zostawią trwały ślad w pamięci dzieci.

Rozwijać będą Ich wyobraźnię i ambicje. Zwrócenie szczególnej uwagi na to aby podczas realizacji programów i projektów chorzowskiej „Wyspy” kreować dobro, miłość, szacunek dla drugiego człowieka- wartości oparte na wartościach chrześcijańskich. Wolontariuszami Towarzystwa zgodnie z zasadami „Wyspy” i projektem „Zostawić ślad” mogą być tylko i wyłącznie osoby, które mogą być dla dzieci i młodzieży …pozytywnymi wzorcami…


 

 

PROGRAM MIĘDZYNARODOWY DOM SPOTKAŃ WOLONTARIUSZY „WIGILIJNE MIASTECZKO”

Miejsce spotkań młodych ludzi z różnych krajów, którzy spotykają się po to aby wspólnie nieść pomoc dzieciom i młodzieży pokrzywdzonym przez los. Miejsce wymiany wiedzy, umiejętności i doświadczeń liderów organizacji zajmujących się pracą na rzecz dzieci i młodzieży.

Poprzez wspólne działanie i spotkania międzynarodowe w „Wigilinym Miasteczku” tworzy  się „Wspólna Europa” oparta na wrażliwości na los innych i uczeniu się wzajemnego zrozumienia poprzez wspólne działania na rzecz innych.

Nadrzędnym celem programu jest promocja idei wolontariatu i pomoc Tym, którzy potrafią zrobić coś dla innych. Ważnym jest organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w ramach projektów realizowanych w ramach Towarzystwa. W sposób szczególny „Wigilijne Miasteczko”  promuje piękno i  wartości związane z Świętami Bożego Narodzenia.  Wigilia to czas  gdy ludzie potrafią  wybaczać sobie nawzajem i być dla siebie dobrzy. Taka Wigilia trwać powinna cały rok.

W „Wigilijnym Miasteczku”  łatwiej  podczas spotkań międzynarodowych  obala się  mury uprzedzeń, nienawiści i stereotypów  istniejące pomiędzy uczestnikami z różnych krajów. „Wigilijne Miasteczko”  tak jak „Wyspa”  uczy Przyjaźni, tolerancji i miłości do bliźnich. „Wigilijne Miasteczko”  promuje podczas międzynarodowych spotkań polską kulturę, tradycje i zwyczaje.

Program działa od 1997 roku.


 

 

PROJEKT „ODCZAROWANIE UKRAINY”

Organizowanie wspólnych polsko-ukraińskich przedsięwzięć, które sprzyjają integracji pomiędzy młodymi Polakami i Ukraińcami, wzajemnemu poznaniu tradycji, kultury i historii.

Wspólne poznanie trudnych momentów historii sprzyja likwidacji stereotypów i uprzedzeń. Wspólne działania na rzecz dzieci pozwalają bardzo szybko zawiązywać Przyjaźnie i „odczarowywać Ukrainę”, która dla wielu jest egzotycznym, niebezpiecznym krajem. W ramach projektu do Chorzowa zapraszani są młodzi Ukraińcy, którzy odbywają praktyki socjalne i aktywnie uczestniczą w wszystkich pracach na „Wyspie” i „Wigilijnym Miasteczku” m.in. uczestniczą w budowie „Wigilijnego Miasteczka”. Uczestniczą w warsztatach Śląskiej Akademii Wolontariuszy, uczą się umiejętności organizacji i zarządzania oraz umiejętności niesienia pomocy ludziom jej potrzebujących. Projekt ten przyczynił się do powstania Towarzystwa Ochrony Praw Ucznia „Forteca” w Tarnopolu na Ukrainie. W czasie wakacji 2001 roku na praktyki socjalne do „Fortecy” wyjechało  po raz pierwszy dziesięciu wolontariuszy „Wyspy”.   Od tamtej pory systematycznie organizujemy wyjazdy studyjne  na Ukrainę – kraju naszych Przyjaciół.  Podsumowując  lata współpracy z  ukraińską „Fortecą”  i nasze pobyty na Ukrainie możemy powiedzieć, że jesteśmy zakochani w Ukrainie i gościnności Jej mieszkańców  a wędrowanie po miejscach, które są wspaniałą lekcją polskiej historii i uczą patriotyzmu pozostają w pamięci i sercu na całe życie. Projekt realizowany od roku 1994.


 

 

PROJEKT MIĘDZYNARODOWE CENTRUM OCHRONY PRAW DZIECKA

W „Wigilijnym Miasteczku” gromadzone są informacje o ochronie praw dziecka. Prowadzone są działania na rzecz konsekwentnej realizacji ochrony praw dzieci. Misją „Wigilijnego Miasteczka” jest pomoc dzieciom z krajów, w których nagminnie łamane są prawa dziecka. W ramach projektu prowadzone są seminaria, konferencje, szkolenia z zakresu dotyczącego ochrony praw dzieci i działań mogących zmienić ich losy.


 

 

PROJEKT KAWIARENKA STOWARZYSZENIA UMARŁYCH POETÓW

Organizowanie spotkań z poezją, poezją śpiewaną i piosenką turystyczną. Integracja i rozwijanie osobowości dzieci i młodzieży poprzez kontakt z poezją, poezją śpiewaną i piosenką turystyczną. Uczenie dzieci i młodzieży twórczego i krytycznego podejścia do otaczającego ich Świata.


 

 

PROJEKT „GWIAZDA WIGILIJNA”

Darczyńcy pomagający w tworzeniu Międzynarodowego Domu Spotkań Wolontariuszy „Wigilijne Miasteczko” zostają uhonorowani medalem „Gwiazdy Wigilijnej” za to, że… potrafią się podzielić tym co mają z innymi i pomagają w misji niesienia pomocy jej potrzebującym… Do roku 2012  Medale „Gwiazdy Wigilijnej” otrzymało 147 osób i instytucji z Polski, Ukrainy i Niemiec.


 

 

PROJEKT  MAŁA AMBASADA  UKRAINY

Projekt autorski Iwana Khimeychuka – założyciela i Prezesa Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Ucznia „Forteca” – bliźniaczej organizacji „Wyspy”  w Tarnopolu na Ukrainie.  Podczas swoich pobytów w Chorzowie  w „Wigilijnym Miasteczku”  ukraińscy wolontariusze poprzez swoją pracę na rzecz dzieci, pomoc potrzebującym, wspólną z „Wyspą” pomoc dzieciom ofiarom klęsk żywiołowych stają się ambasadorami Ukrainy. Swoją dobrocią i moralną postawą stają się dobrą marką swojego kraju przeciwdziałając w ten sposób stereotypom.  Podczas międzynarodowych spotkań  promują swoją kulturę i tradycje.


 

 

PROJEKT MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

Projekt,  którego celem jest organizowanie dla dzieci –adeptów Międzynarodowej Akademii Umiejętności warsztatów, spotkań, imprez itp., które dzieci organizują wspólnie z wolontariuszami  z różnych krajów. Podczas organizacji i realizacji różnych przedsięwzięć  wolontariusze przekazują dzieciom swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie. W roku 2012 projekt  MIĘDZYNARODOWY WOLONTARIAT W SŁUŻBIE CHORZOWSKIM DZIECIOM, stał się integralną częścią projektu Międzynarodowa Akademia Umiejętności. Wolontariusze  z różnych krajów biorący udział w międzynarodowych projektach „Wyspy”  lub  odbywający  na „Wyspie” praktyki pedagogiczne podczas swoich pobytów w Chorzowie część swojego czasu poświęcają  na pracę z dziećmi będącymi pod opieką „Wyspą”. W sposób szczególny  w projekcie biorą udział wolontariusze i praktykanci z Niemiec i Ukrainy.


 

 

AKADEMIA POZYTYWNYCH WZORCÓW

„Wyspa”  w  czasie, którego wyznacznikiem  jest  „tsunami” agresji, przemocy i złych wzorców płynących z  mass mediów pragnie pokazać dzieciom będącym pod opieką „Wyspy”   jak można żyć inaczej  biorąc za przykład pozytywne wzorce.  Organizujemy spotkania i warsztaty z  aktorami, piosenkarzami, sportowcami, biznesmenami  itp.- ludźmi, którzy swoją osobowością i emanującym z Nich dobrem  i tego co robią  potrafią zarazić dzieci swoją pasją . Takie pozytywne wzorce potrafią odmienić  losy niejednego dziecka. Pozytywnymi wzorcami dla „wyspowych” dzieci stają się wolontariusze  pomagający „Wyspie” w pracy z dziećmi.  Na przestrzeni wielu lat skarbem dla „Wyspy”  i „wyspowych” dzieci są  wspaniali wolontariusze  – pozytywne  wzorce z Polskiej Misji Katolickiej z Dortmundu i ukraińskiej „Fortecy” z Tarnopola.


 

 

PROJEKT  II DZIAŁ SOCJOTERAPII PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W CHORZOWIE

„Wyspa”  i jej wolontariusze  pomagają  Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chorzowie w prowadzeniu II Działu Socjoterapii PPP.  Dzieci biorące udział w warsztatach Działu Socjoterapii mogą brać udział we wszystkich projektach i programach realizowanych przez „Wyspę”. W sposób znaczący dzieci z Działu Socjoterapii są  bardzo kreatywnymi uczestnikami – adeptami  projektu Międzynarodowa Akademia Umiejętności.  Aktywność i  współdziałanie z wolontariuszami w organizacji różnych przedsięwzięć „Wyspy” to nieoceniona forma socjoterapii. Większość dzieci z II Działu Socjoterapii PPP staje się bardzo szybko iskierkami-wolontariuszami pomagającymi bardziej dorosłym wolontariuszom w Ich działaniach.


 

 

PROJEKT  AKADEMIA MAŁEGO KIBICA

„Wyspa”  od początku swojego istnienia uczy dzieci  pozytywnego kibicowania. Dzięki dobroci Ruchu Chorzów dzieci mogą brać udział w meczach swojego ukochanego Klubu. Fantastyczne są kreatywne spotkania dzieci  w ramach projektu z piłkarzami Ruchu Chorzów, których „wyspowe” dzieci nazywają „rycerzami ligi” . Gdy mecze Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej odbywały się na Stadionie Narodowym, Stadionie Śląskim  w Chorzowie dzięki Śląskiemu Okręgowi Piłki Nożnej dzieci z „Wyspy” , mogły brać udział w każdym meczu i kibicować polskiej drużynie.


 

 

PROGRAM KLUB TURYSTYKI i  PRZYGODY „BARTEK”

Program, którego celem jest wykorzystanie turystyki w pracy pedagogiczno–wychowawczej, którą prowadzi „Wyspa” z dziećmi korzystającymi z jej pomocy. Turystyka sprzyja integracji, bliższemu poznaniu osobowości i umiejętności, które prezentują uczestnicy projektów. Pozwala przyśpieszać pomoc tym, którzy zostali pokrzywdzeni przez los.

Kontakt z naturą i przeżycia w trakcie wędrówek i przy ognisku uszlachetnia, zmienia nastawienie do życia.

Turystyka pomaga stać się bardziej zaradnym, bardziej pewnym siebie. Wycieczki to „kopalnia’’ talentów, które zostają później adeptami „wyspowej”  Międzynarodowej Akademii Umiejętności.  Klub istnieje od roku 1987. W pierwszych latach  realizowany był w Szkole Podstawowej nr 25 i Szkole Podstawowej nr 10 w Chorzowie. Klub Turystyki Pieszej „Bartek” i Szkolne Koło PTSM  TO protoplaści  powstania „Wyspy”.  Program w ramach „Wyspy” realizowany od roku 1990


 

 

PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU

PROJEKT „ZIELONY MOST”

Organizacja wycieczek jedno i wielodniowych poza teren Górnego Śląska. Najczęściej w Beskid Śląski, Żywiecki lub Jurę Krakowsko–Częstochowską. Projekt dotowany był do 2006 roku przez Urząd Miasta Chorzów. Corocznie wyjeżdżało na wycieczki, rajdy od 600 do 1000 dzieci. W czasach obecnych w projekcie bierze udział  do 100 dzieci . Projekt realizowany od 1990 roku.


 

 

PROJEKT „KREATYWNE WAKACJE ZA GROSIK”

Projekt, który uczy dzieci i młodzież przedsiębiorczości, umiejętności organizacji, odpowiedzialności, radzenia sobie z rozwiązywaniem trudnych problemów a wreszcie uczy umiejętności i szacunku do pracy i szacunku do pracy rodziców, którzy zdobywają środki na utrzymywanie rodziny.

Dzieci i młodzież przy pomocy wolontariuszy i pracowników Towarzystwa pomagają w przygotowaniu  wakacyjnych imprez. W większości w projekcie uczestniczą dzieci i młodzież, których rodziców nie stać na pokrycie kosztów wakacyjnego wyjazdu. Kiedyś  w ramach projektu „Wyspa” organizowała obozy wakacyjne. Środki na realizację projektu pochodziły  od darczyńców Brakujące środki  na wyjazd uzupełniał Ośrodek Pomocy Społecznej lub Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Chorzów.  Corocznie  na obozy wyjeżdżało  w ten sposób   od 100 do 200 dzieci. Wyjazdy dla dzieci były nieodpłatne. Od roku 2002 roku „Wyspa” wycofywała się   z organizacji  wyjazdów na obozy wakacyjne angażując się w organizowanie czasu wolnego dla dzieci pozostających   w czasie  wakacji w Chorzowie.  Projekt realizowany od 1998 roku. Od 2002 roku  w „Wakacjach za grosik” w mieście podczas każdych wakacji uczestniczy  ponad 300 dzieci. Nadrzędnym celem projektu jest organizacja czasu wolnego dzieciom w miesiącach  wakacyjnych jak i  poprzez Ich  aktywną pomoc w organizacji  projektu przeciwdziałanie roszczeniowemu stosunkowi  do życia, który dzieci przejmują od dorosłych.

Dzieci biorąc udział w projekcie  uczą się tego, iż własną pracą i wysiłkiem mogą osiągnąć zakładane cele. Wielu z nich przekonuje się, iż wcale nie są „ciamajdami” , wcale nie są tacy głupi i posiadają zdolności i umiejętności, które pozwalają na bardziej ambitne podejście do życia i celów, które można w życiu osiągnąć.

W realizacji projektu każdego  pomagają  polscy, niemieccy i ukraińscy wolontariusze. W ten sposób narodziła się tradycja i projekt corocznych MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ WOLONTARIUSZY. Od kilku lat stałymi partnerami w realizacji projektów „Kreatywne wakacje za grosik”  i Międzynarodowe Spotkania Wolontariuszy jest Towarzystwo Ochrony Praw Ucznia „Forteca”  z Tarnopola-Ukraina i Polska Misja Katolicka z Dortmundu-Niemcy.


 

 

PROJEKT „I ZIMĄ SERCA SĄ GORĄCE”

Organizacja obozów i półkolonii podczas ferii zimowych dla dzieci z rodzin ubogich i ponoszących konsekwencje związane z bezrobociem. Projekt realizowany od 1991 roku.


 

 

PROGRAM „WYSPA” – AMBASADOR POLSKICH DZIECI W ZGROMADZENIU OGÓLNYM DZIECI PRZY ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

Od roku 1992 po Ogólnoświatowej Konferencji o Ochronie Praw Dziecka w Genewie, „Wyspa” konsekwentnie uczestniczyła wspólnie z Koalicją Dzieci Ziemi z USA / później przemianowaną na Peaceways / w tworzeniu Zgromadzenia Ogólnego Dzieci i Młodzieży przy ONZ. W pierwotnym zamierzeniu miał być to Parlament Dzieci i Młodzieży Świata. „Wyspa” w 1994 roku zorganizowała Szczyt Dzieci Europy Środkowo-Wschodniej w Zakopanem, w roku 1995 brała udział w Szczycie Dzieci Świata w San Francisco. W 1996 i 1997 ponownie organizujemy Szczyt Dzieci Europy Środkowo-Wschodniej w Chorzowie. W kwietniu 2001 roku Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa” zostaje pełnoprawnym członkiem Zgromadzenia Ogólnego Dzieci przy Organizacji Narodów Zjednoczonych jako jedna z dwudziestu sześciu organizacji z całego Świata. W dniach 10-15 czerwca 2001 roku dwóch dziecięcych ambasadorów z Polski z „Wyspy” uczestniczy w Sesji Specjalnej Zgromadzenia Ogólnego Dzieci przy ONZ, która przygotowuje Szczyt Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – wrzesień 2001, z udziałem głów prawie wszystkich Państwa z całego Świata. Ze względów finansowych na kilka lat  musieliśmy zawiesić  udział w projekcie. „Wyspa” w roku 2012 podjęła działania mające na celu reaktywowanie projektu.


 

 

OPIS NIEKTÓRYCH PROGRAMÓW I PROJEKTÓW BĘDĄCYCH W ZAWIESZENIU

 

PROGRAM ŚLĄSKO DĄBROWSKA AKADEMIA DEMOKRACJI

Program autorski założyciela „Wyspy” mgr Stefana Sierotnika. Mający na celu wychowanie dzieci i młodzieży dla demokracji poprzez uczenie teorii w ramach warsztatów ABC Demokracji i praktyki poprzez uczestniczenie w Sesjach Sejmików Uczniowskich i Sesjach Parlamentu Dzieci i Młodzieży. Program zakładał powołanie reprezentacji dzieci i młodzieży, która miała artykułować dorosłym problemy dzieci i młodzieży             i walczyć o ich rozwiązywanie. Sejmiki i Parlament stały się ciałami opiniodawczymi dla władz lokalnych i wojewódzkich w sprawach dzieci i młodzieży. Uznany w roku 1991 przez Kuratorium Oświaty w Katowicach jako oficjalna reprezentacja dzieci i młodzieży województwa katowickiego. Celem nadrzędnym programu było przekazanie młodym ludziom, posłom Parlamentu Dzieci i Młodzieży przesłania, że pełnienie funkcji z wyboru społecznego czy funkcji na stanowiskach kierowniczych to odpowiedzialna służba na rzecz ludzi dla dobra obywateli i kraju. Program pokazywał młodym posłom negatywne strony demokracji – prywatę i arogancję władzy, zapominanie o swoich wyborcach i obietnicach złożonych wyborcom. Ważnym elementem działania Akademii było przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom młodych posłów w tym powstawaniu kompleksu wody sodowej, zarozumialstwa i pychy. Młodzi posłowie byli uszlachetniani poprzez praktyki socjalne w domach dziecka, kontakty z dziećmi z rodzin ubogich i podejmowanie akcji charytatywnych  na rzecz dzieci i młodzieży pokrzywdzonych przez los. To o czym mówili Parlamencie Dzieci i Młodzieży Województwa Katowickiego doskonale znali z kontaktów z tymi o prawa, których walczyli. W sposób  szczególny podczas realizacji programu ważne było przeciwdziałanie uprzedzeniom, nienawiściom   i stereotypom pomiędzy mieszkańcami Górnego Śląska a Zagłębia Dąbrowskiego. Program w sposób szczególny promowany przy pomocy Kuratorium Oświaty w Katowicach i Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie przyczynił się do powołania w latach 1992-1996 trzydziestu sześciu wojewódzkich Parlamentów Dzieci i Młodzieży na terenie całego kraju i setek Sejmików Uczniowskich. Warto wspomnieć wspaniałą, godną naśladowania młodzież, która zakładała Parlamenty miedzy innymi w Lublinie, Poznaniu, Sieradzu, Gdańsku i Gdyni, Krakowie, Olsztynie. Młodzi ludzie uczyli się demokracji, poznawali życie, stawali się aktywni w swoich środowiskach. Walczyli o swoje prawa, zmieniali rzeczywistość, która ich otaczała- uczyli demokracji swoich rówieśników z innych krajów. Powstawały Parlamenty Dzieci i Młodzieży w innych krajach: Ukrainie, Rumunii, Macedonii, Finlandii, Węgrzech itd. Projekt rozpoczął swoje działanie w październiku 1990 roku. Projekt był protoplastą powstania Zgromadzenia Ogólnego Dzieci przy ONZ. Projekt  Śląsko Dąbrowska Akademia Demokracji  jest w zawieszeniu od roku 1998. A SZKODA!!! Przydałaby się jego kontynuacja wychowująca polityków służących swoim wyborcom.


 

 

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU: Śląsko Dąbrowska Akademia Demokracji

PROJEKT PARLAMENT DZIECI I MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Projekt zakładał powołanie reprezentacji dzieci i młodzieży województwa katowickiego mogącej artykułować problemy i potrzeby młodych ludzi. Reprezentacji, która mogła by walczyć o zmiany archaicznej polskiej szkoły, walczyć z belferyzmem. Walczyć o konsekwentne przestrzeganie praw dziecka. Sesje Plenarne i Robocze Parlamentu Dzieci i Młodzieży miały stać się praktyczną nauką mechanizmów demokracji. Wiedza zdobywana podczas zajęć teoretycznych na warsztatach ABC Demokracji wprowadzana była praktycznie w życie podczas obrad Parlamentu. Powstawanie Sejmików rozpoczęło się od grudnia 1990 roku – powstał pierwszy Sejmik- Sejmik Chorzów, później były Tychy, Dąbrowa Górnicza, Zabrze, Rybnik, Pszczyna, Zawiercie, Katowice, Olkusz . W sumie powstało 16 Sejmików Uczniowskich, które obejmowały teren całego województwa katowickiego. We wrześniu 1991 roku nastąpiła inauguracja działania Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Katowickiego w Sali Sejmu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Przez siedem kadencji przewinęło się przez Parlament ponad 1000 młodych ludzi. W obradach Sejmików uczestniczyło tysiące młodych ludzi –uczniów, którzy uwierzyli, że wspólnie z dorosłymi mogą zmienić polską szkołę i pomóc w rozwiązaniu wielu lokalnych problemów. Parlament Dzieci i Młodzieży Województwa Katowickiego spełnił swoją misję, zmieniło się wiele w polskiej szkole, prawa dziecka traktowane są na poważnie, „zaraził” swoją aktywnością dzieci i młodzież prawie z całej Polski. Wielu poprzez bycie Posłem Parlamentu Dzieci i Młodzieży nauczyło się pełnienia służby na rzecz innych. W roku 1999 Walne Zebranie Towarzystwa zmuszone zostało do zawieszenia projektu. Zaczęły pojawiać się dorosłe osoby, które w sposób perfidny buntowały młodzież przeciwko wychowawczo–pedagogicznym aspektom Projektu. Próbowały rozbić Parlament od środka skłócając młodzież. „Polskie piekło” , dosięgło wartości jaką był Parlament. Reforma administracyjna kraju, przyłączenie do województwa katowickiego, województwa bielskiego i województwa częstochowskiego ze względów finansowych uczyniło niemożliwym kontynuowanie Parlamentu o założeniach organizacyjnych i strukturze, która działa w latach 1990-1997. Od roku 1998 projekt w zawieszeniu do odwołania.

 

PS. Piękną przygodą w historii „Wyspy” i zaprzyjaźnionych Parlamentów Dzieci i Młodzieży   była pomoc  organizatorom  Sejmu Dzieci  i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych latach jego tworzenia.