Wyspowa Rada Młodzieży

CELE

Głównym celem Wyspowej Rady Młodzieży jest tworzenie bezpiecznej i przyjaznej społeczności dla młodzieży, w której jej głos jest ważny i słyszany. 

Rada ma na celu wzmocnienie zaangażowania młodzieży w działalność Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa”, promując ich aktywny udział w procesie decyzyjnym oraz tworzeniu i realizacji projektów. Rada służy jako most łączący młodych ludzi z zarządem i pracownikami Towarzystwa, zapewniając, że perspektywa i potrzeby młodego pokolenia są uwzględniane w każdym aspekcie działalności organizacji.

Celem rady jest kształtowania postaw obywatelskich wśród młodzieży, aktywizując ich do pełnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym. Rada wspiera idee demokracji, dialogu społecznego i podkreśla znaczenie kompetencji społecznych oraz obywatelskich jako kluczowych narzędzi w rozwoju każdego młodego człowieka. Pragniemy, aby młodzi ludzie czuli się wartościowi, mając możliwość wyrażenia swoich opinii i pomysłów.

WARTOŚĆI WYSPOWEJ RADY MŁODZIEŻY

Kierowanie się wartościami jest dla nas ważne, ponieważ zapewnia to ukierunkowanie działań i podejmowanie dobrych decyzji. Wartości pomagają nam określić, co jest dla nas ważne i co chcemy osiągnąć. Dzięki temu możemy podejmować decyzje, które są zgodne z naszymi przekonaniami i które prowadzą nas do wyznaczonych celów.
Nie tylko Rada jest zobowiązana do kierowania się tymi wartościami, ale także każdy z jej członków indywidualnie.

Rada jest miejscem, w którym młodzież może wyrażać swoje opinie i pomysły w sposób wolny i otwarty. Decyzje są podejmowane w sposób demokratyczny, z uwzględnieniem głosu wszystkich członków rady.

Rada opiera się na zasadach szacunku i tolerancji. Młodzież powinna czuć się bezpiecznie i swobodnie w środowisku rady, bez względu na pochodzenie, rasę, religię czy orientację seksualną lub inne czynniki.

Rada promuje odpowiedzialne postawy i zachowania wśród młodzieży. Młodzież jest zachęcana do podejmowania działań na rzecz poprawy swojej sytuacji i sytuacji swojej społeczności. Członkowie Rady są odpowiedzialni za samych siebie oraz dobro grupy.

Rada stwarza możliwości dla młodzieży do aktywnego udziału w życiu społecznym. Młodzież ma możliwość wpływania na decyzje, które ich dotyczą, oraz na kształtowanie swojej społeczności.

Rada promuje równość szans dla wszystkich młodych ludzi, bez względu na pochodzenie, rasę, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność lub inne czynniki.

DLACZEGO WARTO BYĆ CZŁONKIEM RADY?

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich.

Uczestnictwo w Radzie Młodzieży pomoże młodym ludziom rozwinąć swoje kompetencje społeczne i obywatelskie, takie jak umiejętność pracy w zespole, rozwiązywania problemów, komunikacji i negocjacji.

Wzmocnienie poczucia własnej wartości i sprawczości.

Uczestnictwo w Radzie Młodzieży ma pomóc młodym osobom poczuć się bardziej wartościowymi i sprawczymi. Bycie członkiem Rady daje możliwość wyrażania swoich opinii i pomysłów, a także wpływania na decyzje podejmowane przez Radę, a także organizację.

Nauka nowych rzeczy i zdobycie nowych umiejętności.

Uczestnictwo w Radzie Młodzieży może być okazją do nauki nowych rzeczy i zdobycia nowych umiejętności. Członkowie rady mogą wziąć udział w różnych szkoleniach i warsztatach, a także zdobyć doświadczenie w pracy na rzecz społeczności.

Budowanie sieci kontaktów.

Uczestnictwo w Radzie Młodzieży może być okazją do nawiązania nowych znajomości i wybudowania sieci kontaktów. Członkowie rady będą mili wiele okazji do poznania innych młodych ludzi, którzy mają podobne zainteresowania i wartościami.