Statut TOPiGD „Wyspa”

STATUT TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW I GODNOŚCI DZIECKA „WYSPA”

§ 1

TOWARZYSTWO OCHRONY PRAW I GODNOŚCI DZIECKA „WYSPA” JEST STOWARZYSZENIEM ZAREJESTROWANYM, POSIADAJĄCYM OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ, DZIAŁAJĄCYM W OPARCIU O PRAWA O STOWARZYSZENIACH.

§ 2

TERENEM DZIAŁANIA TOWARZYSTWA JEST OBSZAR RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. TOWARZYSTWO MOŻE PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ POZA GRANICAMI KRAJU.

§ 3

SIEDZIBĄ WŁADZ TOWARZYSTWA JEST MIASTO CHORZÓW.

§ 4

1. TOWARZYSTWO OPIERA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ NA DOBROWOLNEJ I NIEZAROBKOWEJ AKTYWNOŚCI OGÓŁU CZŁONKÓW.
2. TOWARZYSTWO MOŻE ZATRUDNIĆ PRACOWNIKÓW ETATOWYCH W CELU PROWADZENIA SWOICH SPRAW.

§ 5

TOWARZYSTWO STAWIA SOBIE ZA CEL POMOC UCZNIOM I MŁODZIEŻY W ORGANIZOWANIU SIĘ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I ŻYCIU PUBLICZNYM OPIERAJĄC SIĘ O ZASADY DEMOKRACJI ORAZ DZIAŁANIA NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECI I MŁODZIEŻY, POMOC W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI ORGANIZOWANIA PONADSZKOLNYCH REPREZENTACJI MŁODZIEŻY POPRZEZ ORGANIZOWANIE PARLAMENTÓW I SEJMIKÓW UCZNIOWSKICH.

§ 6

REALIZACJI ZADAŃ TOWARZYSTWA SŁUŻĄ WSZELKIE ADEKWATNE FORMY DZIAŁALNOŚCI TAKIE JAK:
A/ ORGANIZOWANIE KURSÓW, SZKOLEŃ, PRELEKCJI, SEMINARIÓW, KONFERENCJI I INNYCH PODOBNYCH,
B/ OPRACOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE PUBLIKACJI, AUDYCJI, WSZELKIEGO RODZAJU WYDAWNICTW,
C/ ORGANIZOWANIE DYSKUSJI, ANKIET I INNYCH POSTACI BADAŃ OPINI PUBLICZNEJ, OPRACOWANIE EKSPERTYZ I PRAC STUDIALNYCH,
D/ ZAJMOWANIE STANOWISKA W SPRAWACH PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ MŁODZIEŻOWĄ I UCZNIOWSKĄ, PODEJMOWANIE INTERWENCJI, WYSTĘPOWANIE DO ORGANÓW PAŃSTWOWYCH Z WNIOSKAMI, PROPOZYCJAMI I OPINIAMI,
E/ TWORZENIE I PROWADZENIE SZKÓŁ I INNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I WYCHOWAWCZYCH,
F/ ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU LETNIEGO, ZIMOWEGO, FORM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO,
G/ ORGANIZOWANIA POZALEKCYJNYCH FORM NAUCZANIA,
H/ UDZIELANIE ZAPOMÓG, STYPENDIÓW ORAZ INNYCH FORM POMOCY MATERIALNEJ I NIEMATERIALNEJ MŁODZIEŻY,
I/ NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH Z INNYMI STOWARZYSZENIAMI I ORGANIZACJAMI,
J/ ORGANIZOWANIE AKCJI PROMOCYJNYCH I REKLAMOWYCH,
K/ ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ, PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KLUBOWEJ I WSZELKIEJ INNEJ SŁUŻĄCEJ INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ I NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW.

§ 7

TOWARZYSTWO MOŻE PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, Z KTÓREJ DOCHÓD SŁUŻYĆ BĘDZIE REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH TOWARZYSTWA.

§ 8

W DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA SZCZEGÓLNE MIEJSCE MIEĆ BĘDĄ PROBLEMY REGIONALNE.

§ 9

TOWARZYSTWO MOŻE PRZYSTĘPOWAĆ DO INNYCH ZWIĄZKÓW I ORGANIZACJI, W TYM TAKŻE GOSPODARCZYCH.

§ 10

1. CZŁONKIEM ZWYCZAJNYM TOWARZYSTWA MOŻE BYĆ KAŻDA PEŁNOLETNIA OSOBA, BEZ WZGLĘDU NA JEJ OBYWATELSTWO, JEŻELI POSIADA PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH I NIE ZOSTAŁA POZBAWIONA W RP PRAW PUBLICZNYCH, POD WARUNKIEM ZOBOWIĄZANIA SIĘ DO PRZESTRZEGANIA POSTANOWIEŃ STATUTU. KAŻDA OSOBA DEKLARUJĄCA ZAMIAR ZOSTANIA CZŁONKIEM TOWARZYSTWA ZOBOWIĄZANA JEST DO PRZEDSTAWIENIA PISEMNYCH OŚWIADCZEŃ CZTERECH CZŁONKÓW TOWARZYSTWA, W TYM JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI O REKOMENDOWANIU OSOBY STARAJĄCEJ SIĘ O CZŁONKOWSTWO NA CZŁONKA STOWARZYSZENIA. KAŻDY KANDYDAT NA CZŁONKA STOWARZYSZENIA ZOBOWIĄZANY JEST DO ODBYCIA 6-CIO MIESIĘCZNEGO STAŻU KANDYDACKIEGO, PO KTÓRYM ZOSTAJE CZŁONKIEM ZWYCZAJNYM STOWARZYSZENIA. ZARZĄD TOWARZYSTWA MOŻE ZNIEŚĆ STAŻ KANDYDACKI W ODNIESIENIU DO OSÓB, KTÓRE SĄ DLA ZARZĄDU OSOBAMI WIARYGODNYMI JAKO PRZYSZLI CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA,
2. CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM TOWARZYSTWO MOŻE BYĆ OSOBA FIZYCZNA LUB OSOBA PRAWNA,
3. TOWARZYSTWO MOŻE NADAWAC TYTUŁ „CZŁONKA HONOROWEGO”.

§ 11

CZŁONEK ZWYCZAJNY TOWARZYSTWA MA OBOWIĄZEK:
A/ CZYNNEGO UCZESTNICZENIA W DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA,
B/ PRZESTRZEGANIE STATUTU,
C/ OPŁACANIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH.

§ 12

CZŁONEK ZWYCZAJNY TOWARZYSTWA MA PRAWO:
A/ BIERNEGO I CZYNNEGO PRAWA WYBORCZEGO DO WŁADZ TOWARZYSTWA,
B/ UCZESTNICZENIA WE WSZYSTKICH NIEODPŁATNYCH FORMACH DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA,
C/ MIESZCZĄCEJ SIĘ W MOŻLIWOŚCIACH PRAWNYCH OBRONY SŁUSZNYCH INTERESÓW INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH.

§ 13

CZŁONEK WSPIERAJĄCY SŁUŻY DOSTĘPNĄ MU POMOCĄ, W TYM MATERIALNĄ, W REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH TOWARZYSTWA.

§ 14

CZŁONKOWSTWO TOWARZYSTWA POWSTAJE PRZEZ ZŁOŻENIE PISEMNEJ DEKLARACJI ZAAPROBOWANEJ PRZEZ ZARZĄD.

§ 15

CZŁONKOWSTWO TOWARZYSTWA USTAJE POPRZEZ REZYGNACJĘ Z CZŁONKOWSTWA ZŁOŻONĄ NA PIŚMIE.

§ 16

CZŁONKOWSTWO TOWARZYSTWA WYGASA NA SKUTEK NIE OPŁACENIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH, ŚMIERCI LUB INNEJ PRZYCZYNY UNIEMOŻLIWIAJĄCEJ CZYNNY UDZIAŁ W PRACACH TOWARZYSTWA. WYGAŚNIĘCIE CZŁONKOWSTWA STWIERDZA ZARZĄD.

§ 17

OSOBA ZAINTERESOWANA DECYZJAMI ZARZĄDU OKREŚLONYMI W §14 LUB § 16 ALBO BRAKIEM TAKIEJ DECYZJI, MOŻE W KAŻDYM CZASIE ZŁOŻYĆ PISEMNĄ PETYCJĘ DO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKOW, ZA POŚREDNICTWEM ZARZĄDU, OKREŚLAJĄC SWOJE WNIOSKI, ZASTRZEŻENIA LUB POSTULATY DOTYCZĄCYCH SPRAW CZŁONKOWSTWA.

§ 18

SĄD KOLEŻEŃSKI MOŻE W KAŻDYM CZASIE PODJĄĆ NA WNIOSEK ZARZĄDU DECYZJĘ O WYKREŚLENIU CZŁONKA, KTÓRY DOPUŚCIŁ SIĘ PRZESTĘPSTWA NIE LICUJĄCEGO Z GODNOŚCIĄ CZŁONKA TOWARZYSTWA LUB W INNY RAŻĄCY SPOSÓB NARUSZYŁ POSTANOWIENIA STATUTU.
OD DECYZJI SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO PRZYSŁUGUJE OSOBIE, KTOREJ DECYZJA DOTYCZY ORAZ ZARZĄDOWI, PRAWO WNIESIENIA ODWOŁANIA NA PIŚMIE DO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW, W TERMINIE 30 DNI OD PODJĘCIA DECYZJI PRZEZ SĄD KOLEŻEŃSKI LUB POWZIĘCIE WIADOMOŚCI O PODJĘCIU TAKIEJ DECYZJI. ODWOŁANIE WNOSI SIĘ ZA POŚREDNICTWEM SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO, OKREŚLAJĄC ZARZUTY ORAZ WNIOSKI W SPRAWIE CZŁONKOWSTWA

§ 19

WŁADZAMI TOWARZYSTWA SĄ:
A/ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW,
B/ ZARZĄD,
C/ KOMISJA REWIZYJNA,
D/ SĄD KOLEŻEŃSKI.

§ 20

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW JEST NAJWYŻSZĄ WŁADZĄ TOWARZYSTWA. W SPRAWACH, W KTÓRYCH STATUT NIE OKREŚLA WŁAŚCIWOŚCI WŁADZ TOWARZYSTWA, PODEJMOWANIE UCHWAŁ NALEŻY DO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW.

§ 21

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZBIERA SIĘ NIE RZADZIEJ NIŻ RAZ DO ROKU. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZWOŁUJE ZARZĄD Z WŁASNEJ INICJATYW, A TAKŻE NA ŻĄDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ ALBO 1/3 CZŁONKÓW ZŁOŻONE NA PIŚMIE. ZAWIADOMIENIE O TERMINIE I MIEJSCU ODBYCIA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW PRZESYŁA SIĘ LISTAMI POLECONYMI, PODAJĄC JEDNOCZEŚNIE PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD, NIE PÓŹNIEJ NIŻ NA 14 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM ODBYCIA WALNEGO ZEBRANIA. ZAWIADOMIENIA WYSYŁA SIĘ CZŁONKOM TOWARZYSTWA ORAZ WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE WNIOSŁY DO WALNEGO ZEBRANIA ODWOŁANIA OD DECYZJI INNYCH WŁADZ TOWARZYSTWA.

§ 22

W POSIEDZENIACH WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW BIORĄ UDZIAŁ CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI, WSPIERAJĄCY ORAZ HONOROWI. ZARZĄD MOŻE ZAPROSIĆ WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA GOŚCI. CZŁONKOM HONOROWYM I WSPIERAJĄCYM SŁUŻY GŁOS DORADCZY. ZAPROSZENI GOŚCIE MAJĄ PRAWO ZGŁASZANIA WYSTĄPIEŃ. PRAWO ZABRANIA GŁOSU MAJĄ TAKŻE OSOBY, KTÓRYM STATUT PRZYZNAJE PRAWO WNIESIENIA ODWOŁANIA OD DECYZJI INNYCH WŁADZ TOWARZYSTWA I KTÓRE TAKIE ODWOŁANIA WNIOSŁY. CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI MOGĄ ZABIERAĆ GŁOS WE WSZYSTKICH SPRAWACH DOTYCZĄCYCH TOWARZYSTWA, NAWET JEŚLI NIE ZOSTAŁY OBJĘTE PORZĄDKIEM OBRAD. CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY ORAZ HONOROWI MAJĄ PRAWO ZGŁOSZENIA WNIOSKÓW I PETYCJI.

§ 23

DO WYŁĄCZNEJ KOMPETENCJI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW NALEŻY:
A/ WYBÓR ZARZĄDU I CZŁONKÓW ZARZĄDU, KOMISJI REWIZYJNEJ ORAZ SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO,
B/ WYTYCZANIE KIERUNKÓW DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA,
C/ROZPATRYWANIE DOROCZNYCH SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I UDZIELENIE MU ABSOLUTORIUM,
D/ PODEJMOWANIE DECYZJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
E/ OKREŚLENIE ZASAD I SPOSOBÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
F/ZATWIERDZANIE ROZLICZEŃ FINANSOWYCH W POSTACI BILANSÓW ROCZNYCH ORAZ UCHWALANIE PLANÓW FINANSOWYCH TOWARZYSTWA NA KOLEJNY ROK DZIAŁALNOŚCI,
G/ ROZPATRYWANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI INNYCH WŁADZ TOWARZYSTWA,
H/ PODEJMOWANIE DECYZJI O NABYCIU LUB ZBYCIU NIERUCHOMOŚCI, CHYBA ŻE WALNE ZEBRANIE UPOWAŻNI ZARZĄD DO PODEJMOWANIA TAKICH DECYZJI W OKREŚLONYM ZAKRESIE I NA OKREŚLONYCH ZASADACH,
I/ ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH PONAD OKREŚLONYCH ODRĘBNĄ UCHWAŁĄ WYSOKOŚĆ,
J/ WSZELKIE ZMIANY STATUTU TOWARZYSTWA,
K/UCHWALANIE WYSOKOŚCI SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ORAZ ZASAD JEJ UISZCZANIA,
L/ PODJĘCIA DECYZJI O ROZWIĄZANIU TOWARZYSTWA, USTANOWIENIU LIKWIDATORÓW I ROZDYSPONOWANIU MAJĄTKU TOWARZYSTWA,
Ł/ POWOŁANIE I ROZWIĄZYWANIE PLACÓWEK TOWARZYSTWA ORAZ POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIE ICH KIEROWNIKÓW,
M/ ZATWIERDZANIU REGULAMINÓW FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK TOWARZYSTWA.

§ 24

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW MOŻE UPOWAŻNIĆ ZARZĄD DO PODNOSZENIA WYSOKOŚCI SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W MIARĘ ZMIANY SIŁY NABYWCZEJ I PIENIĄDZA ORAZ BIEŻĄCYCH POTRZEB TOWARZYSTWA.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW MOŻE TAKŻE UPOWAŻNIĆ ZARZĄD DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH BEZ ZACHOWANIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W § 23 PKT. I

§ 25

DLA WAŻNOŚCI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KONIECZNY JEST UDZIAŁ CO NAJMNIEJ 1/3 CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH.

§ 26

W PRZYPADKU GDY TOWARZYSTWO PRZEKROCZY LICZEBNOŚĆ 200 CZŁONKÓW DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZASTĄPIENIA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZEBRANIEM DELEGATÓW.
WYBORY DELEGATÓW PRZEPROWADZA SIĘ W ODDZIAŁACH TERENOWYCH LUB NA ZEBRANIACH REJONOWYCH, SKUPIAJĄCYCH CZŁONKÓW ZAMIESZKAŁYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIASTACH I GMINACH.
ZEBRANIA WYBORCZE ZWOŁUJE ZARZĄD A W PRZYPADKU ODDZIAŁÓW TERENOWYCH ZARZĄD ODDZIAŁU, OKREŚLAJĄC TERMIN I MIEJSCE ZEBRANIA. ZAWIADOMIENIE O TERMINIE I MIEJSCU ZEBRANIA WYBORCZEGO PRZESYŁA SIĘ LISTEM POLECONYM NIE PÓŹNIEJ NIŻ NA 14 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM ODBYCIA ZEBRANIA WYBORCZEGO.

§ 27

DELEGATÓW WYBIERA SIĘ WEDŁUG KLUCZA 1 DELEGAT NA 10 CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH TOWARZYSTWA. KADENCJA DELEGATÓW TRWA 2 LATA WYBORY ODBYWAJĄ SIĘ WEDŁUG ZASAD OKREŚLONYCH W §28

§ 28

WSZELKIE WYBORY DO WŁADZ TOWARZYSTWA ODBYWAJĄ SIĘ W SOBÓB TAJNY SPOŚRÓD NIE OGRANICZONEJ LICZBY KANDYDATÓW. ZA WYBRANEGO UWAŻA SIĘ KANDYTADA, KTÓRY UZYSKAŁ PONAD 50 PROCENT WAŻNIE ODDANYCH GŁOSÓW. W RAZIE NIEOBSADZENIA W PIERWSZEJ TURZE WYBORÓW WSZYSTKICH MIEJSC MANDATOWYCH DOPUSZCZA SIĘ WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE, W KTÓRYCH O WYBRANIU DECYDUJE ZWYKŁA WIĘKSZOŚĆ GŁOSÓW. DRUGA I KOLEJNE TURY WYBORÓW ODBYWAJĄ SIĘ SPOŚRÓD KANDYDATÓW ZGŁOSZONYCH DO PIERWSZEJ TURY WYBORÓW.

§ 29

JEŻELI STATUT NIE STANOWI INACZEJ WSZELKIE UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW, JAK I INNYCH WŁADZ TOWARZYSTWA, ZAPADAJĄ W GŁOSOWANIU JAWNYM ZWYKŁĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW. NA ŻĄDANIE 1/10 ZEBRANYCH PRZEPROWADZA SIĘ GŁOSOWANIE TAJNE. ZEBRANI MOGĄ UCHWALIĆ, IŻ W OKREŚLONEJ SPRAWIE DECYZJE ZAPADNĄ BEZWZGLĘDNĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW, DECYZJA TAKA ZACHOWUJE MOC TYLKO W CZASIE OBRAD ZEBRANIA, NA KTÓRYM ZOSTAŁA PODJĘTA.

§ 30

ZEBRANIE DELEGATÓW POSIADA WSZYSTKIE OKREŚLONE STATUTEM UPRAWNIENIA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW, ZA WYJĄTKIEM JEDNAK PRAWA ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIA TOWARZYSTWA. DLA WAŻNOŚCI UCHWAŁ ZEBRANIA DELEGATÓW KONIECZNY JEST UDZIAŁ CO NAJMNIEJ ½ UPRAWNIONYCH DELEGATÓW. POSTANOWIENIA STATUTU OKREŚLAJĄCE ORGANIZACJĘ I PRZEBIEG WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW DOTYCZĄ W PEŁNI ZEBRANIA DELEGATÓW.

§ 31

ZARZĄD KIERUJE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ TOWARZYSTWA, REPREZENTUJE TOWARZYSTWO NA ZEWNĄTRZ, NADZORUJE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ TOWARZYSTWA I PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CAŁOKSZTAŁT GOSPODARKI FINANSOWEJ TOWARZYSTWA. DO KOMPETENCJI ZARZĄDU NALEŻĄ TAKŻE INNE PRZEWIDZIANE STATUTEM UPRAWNIENIA

§ 32

ZARZĄD MOŻE UTWORZYĆ BIURO TOWARZYSTWA, ZATRUDNIĆ PRACOWNIKÓW ETATOWYCH, POWOŁYWAĆ DYREKTORA LUB DYREKTORÓW DO PROWADZENIA OKREŚLONYCH SPRAW, UDZIELAĆ PEŁNOMOCNICTW I TWORZYĆ PRZEDSTAWICIELSTWA TOWARZYSTWA W INNYCH MIASTACH

§ 33

ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 3-9 CZŁONKÓW, W TYM PREZESA, ZASTĘPCY PREZESA I SEKRETARZA

§ 34

ZARZĄD DOKONUJE WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁU FUNKCJI WE WŁASNYM ZAKRESIE. PREZES ZARZĄDU JEST WYBIERANY BEZPOŚREDNIO PRZEZ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW.

§ 35

KADENCJA ZARZĄDU TRWA 2 LATA. UZUPEŁNIENIA SKŁADU ZARZĄDU W TOKU KADENCJI DOKONUJE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW WEDŁUG ZASAD OKREŚLONYCH DLA WYBORU WŁADZ TOWARZYSTWA. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW MOŻE W KAŻDYM CZASIE ODWOŁAĆ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. UCHWAŁA W TAKIEJ SPRAWIE ZAPADA WIĘKSZOŚCIĄ 2/3 WAŻNIE ODDANYCH GŁOSÓW. POSTANOWIENIA TEGO PARAGRAFU STOSUJĄ SIĘ ODPOWIEDNIO DO KOMISJI REWIZYJNEJ I SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO.

§ 36

ZARZĄD ZBIERA SIĘ NIE RZADZIEJ NIŻ RAZ NA MIESIĄC. UCHWAŁY ZARZĄDU ZAPADAJĄ ZWYKŁĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW PRZY OBECNOŚCI CO NAJMNIEJ POŁOWY CZŁONKÓW. W RAZIE RÓWNEGO PODZIAŁU GŁOSÓW PRZESĄDZA GŁOS PREZESA. POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO PARAGRAFU NIE NARUSZAJĄ INNYCH UREGULOWAŃ STATUTU.

§ 37

W IMIENIU ZARZĄDU WYSTĘPUJE PREZES, ZASTĘPCA PREZESA, LUB INNY UPOWARZNIONY CZONEK ZARZĄDU. DLA ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA ZASTĘPCY PREZESA ALBO SEKRETARZA. ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W KWOCIE PRZEKRACAJĄCEJ 10 MILIONÓW ZŁOTYCH WYMAGA UCHWAŁY ZARZĄDU, ZARZĄD MOŻE JEDNAK UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTW SWOIM CZŁONKOM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W WYŻSZYCH KWOTACH.

§ 38

ZARZĄD SPRAWUJE PIECZĘ NAD MAJĄTKIEM TOWARZYSTWA.

§ 39

ZARZĄD SKŁADA WALNEMU ZEBRANIU CZŁONKÓW COROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA WRAZ Z ZAMKNIĘCIEM ROKU MINIONEGO I PLANEM FINANSOWYM NA ROK NASTĘPNY.

§ 40

WSZYSTKIE POSIEDZENIA ZARZĄDU JAK I INNYCH WŁADZ TOWARZYSTWA, SĄ PROTOKOŁOWANE.

§ 41

KOMISJA REWIZYJNA NADZORUJE I KONTROLUJE GOSPODARKĘ FINANSOWĄ TOWARZYSTWA ORAZ PROWADZONĄ PRZEZ NIEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I SKŁADA WALNEMU ZEBRANIU CZŁONKÓW COROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE.

§ 42

KOMISJA REWIZYJNA SKŁADA SIĘ Z 3 – 5 CZŁONKÓW, WYBIERANYCH NA DWULETNIĄ KADENCJĘ. KOMISJA WYŁANIA ZE SWEGO GRONA PRZEWODNICZĄCEGO. KAŻDY Z CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ MOŻE PRZEPROWADZIĆ KONTROLĘ DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ TOWARZYSTWA ORAZ INNE CZYNNOŚCI KONTROLNE NIEZBĘDNE DLA ZREALIZOWANIA STOJĄCYCH PRZED KOMISJĄ REWIZYJNĄ ZADAŃ.

§ 43

SĄD KOLEŻEŃSKI PRZEWIDUJE SPRAWY PRZEWIDZIANE STATUTEM ORAZ WNIESIONE NA ZASADZIE DOBROWOLNOŚCI SPORY HONOROWE CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH TOWARZYSTWA.

§ 44

SĄD KOLEŻEŃSKI SKŁADA SIĘ Z 5 CZŁONKÓW WYBIERANYCH NA DWULETNIA KADENCJĘ. SĄD WYŁANIA ZE SWEGO GRONA PRZEWODNICZĄCEG O I ORZEKA W SKŁADZIE TRZYOSOBOWYM, USTALONYM PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO.

§ 45

ZARZĄD MOŻE POWOŁYWAĆ SPOŚRÓD CZŁONKÓW TOWARZYSTWA ZESPOŁY PROBLEMOWE I ZESPOŁY LOKALNE /REGIONALNE/ DLA ROZWIĄZYWANIA BIEŻACYCH ZADAŃ TOWARZYSTWA. ZARZĄD TEŻ MOŻE POWOŁYWAĆ KOMISJE, RADY I GRUPY EKSPERTÓW. ZARZĄD MOŻE ZAPRASZAĆ DO UDZIAŁU W PRACACH TOWARZYSTWA OSOBY NIE BĘDĄCE JEGO CZŁONKAMI, JAK RÓWNIEŻ ZALECAĆ OPRACOWANIE OKREŚLONYCH PROBLEMÓW GRUPOM OSÓB LUB INSTYTUCJOM.

§ 46

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW MOŻE POWOŁAC RADE PROGRAMOWĄ OKREŚLAJĄCĄ NA BIEŻĄCO PODSTAWOWE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA.

§ 47

TOWARZYSTWO MOŻE TWORZYĆ ODDZIAŁY TERENOWE DLA MIAST LUB GMIN ALBO GRUPY MIAST LUB GMIN, NA KTÓRYCH TERENIE ZAMIESZKUJE CO NAJMNIEJ 20 CZŁONKÓW TOWARZYSTWA. ODDZIAŁY TERENOWE TWORZY I ZNOSI ZARZĄD. ODDZAIŁY TERENOWE POSIADAJĄ 3 DO 5 OSOBOWY ZARZĄD I 3 OSOBOWĄ KOMISJĘ REWIZYJNĄ, WYBIERANE PRZEZ CZŁONKÓW ODDZIAŁU NA DWULETNIĄ KADENCJĘ. POSTANOWIENIA STATUTU DOTYCZĄCE WYBORU WŁADZ TOWARZYSTWA I ZWOŁYWANIE ZEBRAŃ STOSUJE SIĘ ODPOWIEDNIO. ZARZĄD ODDZIAŁU KIERUJE BIEŻĄCĄ PRACĄ ODDZIAŁU TERENOWEGO I PROWADZI SAMODZIELNĄ GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W GRANICACH PRZYZNANYCH MU ŚRODKÓW. KOMISJA REWIZYJNA NADZORUJE GOSPODARKĘ FINANSOWĄ ODDZIAŁU. ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA SKŁADAJĄ SPRWAOZDANIA NA ODBYWANYCH PRZYNAJMNIEJ RAZ DO ROKU ZEBRANIACH CZŁONKÓW ODDZIAŁU TERENOWEGO ORAZ PRZEDKŁADAJA SWE SPRAWOZDANIA WALNEMU ZEBRANIU CZŁONKÓW. ODDZIAŁY TERENOWE SĄ SAMODZIELNYMI JEDNOSTKAMI TERYTORIALNYMI TOWARZYSTWA. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH PODLEGA NADZOROWI I KONTROLI ZARZĄDU TOWARZYSTWA. CZŁONKOWSTWO ODDZIAŁU TERENOWEGO NIE UWŁASZCZA W ŻADNYM STOPNIU PRAWOM I OBOWIĄZKOM CZŁONKA TOWARZYSTWA. KOMISJA REWIZYJNA TOWARZYSTWA MA PRAWO KONTROLOWAĆ GOSPODARKĘ FINANSOWĄ ODDZIAŁU TERENOWEGO. ODDZIAŁY TERENOWE NIE PSIADAJĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

§ 48

MAJĄTEK TOWARZYSTWA POWSTAJE ZE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH, DAROWIZN, ZAPISÓW SPADKÓW, DOCHODÓW Z WŁASNEJ DZIAŁALNŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ Z DOCHODÓW MAJĄTKU TOWARZYSTWA.

§ 49

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ USTALANA JEST COROCZNIE PRZEZ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW USTALA SPOSÓB I TERMINY UISZCZANIA SKŁADKI.

§ 50

GOSPODARKĘ FINANSOWĄ TOWARZYSTWA PROWADZI ZARZĄD W GRANICACH OKREŚLONYCH PRAWEM FINANSOWYM, UCHWAŁAMI I WYTYCZNYMI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW.

§ 51

DŁUGOTRWAŁA BEZCZYNNOŚĆ POLEGAJĄCA NA NIE REALIZWANIU PRZEZ OKRES MIN. 6 MIESIĘCY ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z § 31 STATUTU ZARZĄDU UPOWAŻNIA KOMISJĘ REWIZYJNA LUB 1/5 CZLONKÓW DO ZWOŁANIA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW.

§ 52

SPRAWY ZMIANY STATUTU ROZWIĄZANIA TOWARZYSTWA WYMAGAJĄ OBJĘCIA ICH PORZĄDKIEM OBRAD ROZESŁANYM WSZYSTKIM CZŁONKOM TOWARZYSTWA CO NAJMNIEJ NA TRZY TYGODNIE PRZED PLANOWANYM TERMINEM WALNEGO ZEBRANIA. UCHWAŁY O STANIE STATUTU I ROZWIĄZYWANIU TOWARZYSTWA ZAPADAJĄ WIĘKSZOŚCIĄ 3/4 GŁOSÓW PRZY ZACHOWANIU WYMOGÓW OKREŚLONYCH W § 25.

§ 53

TOWARZYSTWO MOŻE WYSTAWIĆ LEGITYMACJE CZŁONKOWSKIE ODPOWIEDNIO ZRÓŻNICOWANE DLA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH, WSPIERAJĄCYCH I HONOROWYCH. TOWARZYSTWO MOŻE NADAWAĆ DYPLOMY I WYRÓŻNIENIA, ORGANIZOWAĆ WYSTAWY I KONKURSY.